APPLICATION FOR THE POST OF FOLLOWERS OF KARNATAKA STATE RESERVE POLICE (MEN) (RESIDUAL) & KALYANA KARNATAKA (LOCAL) RECRUITMENT-2021-22

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «ÄøÀ®Ä ¥Éưøï WÀlPÀzÀ°è SÁ°¬ÄgÀĪÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä (¥ÀÄgÀĵÀ) («ÄPÀÄ̽zÀ) ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð. 2021-22

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 01/£ÉêÀÄPÁw-04/2021-22 ¢£ÁAPÀ:
Notification No: 02/RECRUITMENT-04/2021-22
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
FORGOT APPLICATION NO
Applicant's Full Name / C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
Date of Birth / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ
v
SUBMIT
RESET